Close
Skip to content

ออมสบายๆ กับ ทองทิพย์โกลด์

ออมสบาย

4 ขั้นตอนออมสบายๆ

ติดต่อผ่านทาง

1

โอนเงินเพื่อเปิดบัญชี

3

ถ่ายรูปสำเนาบัตรประชาชน

แจ้งเบอร์โทร เพื่อขอรหัสการออม

2

แจ้งสลิปการโอน

ผ่านทาง @Tipgold

4

ออมสบาย

4 ขั้นตอนออมสบายๆ

ติดต่อผ่านทาง

1

ถ่ายรูปสำเนาบัตรประชาชน

แจ้งเบอร์โทร เพื่อขอรหัสการออม

2

โอนเงินเพื่อเปิดบัญชี

3

แจ้งสลิปการโอน

ผ่านทาง @Tipgold

4

Line

Call center